Mae CALL CIC (‘Culture Action Llandudno’ – cwmni er budd cymunedol) yn fenter gymdeithasol  ac yn gadarnhad o’r bartneriaeth arloesol rhwng Ystadau Mostyn a Helfa Gelf Cyf.

Ein nod yw hyrwyddo adfywiad o dref Llandudno sy’n seiliedig ar diwylliant a phrofiad, gan roi’r celfyddydau a diwylliant wrth galon datblygiad ac esblygiad hir-dymor y dref. Byddwn yn canolbwyntio nid yn unig ar agweddau economaidd a swyddogaethol ar adfywio ond ar ddimensiynau cymdeithasol a chynaliadwy hefyd.

Gwelwn hwn yn gyfle i wneud rhywbeth gwreiddiol a chyffrous a allai, yn yr hir dymor, arwain at ddatblygu’r dref fel cyrchfan ddiwylliannol o bwys yng ngogledd orllewin Cymru, ac at sicrhau buddion i’r economi leol a denu twristiaid diwylliannol.

Rydym yn un o saith prosiect ledled Cymru sydd yn derbyn arian ar hyn o bryd gan gronfa ‘Syniadau: Pobl: Lleoedd‘ Cyngor Celfyddydau Cymru. Nod rhaglen ‘Syniadau: Pobl: Lleoedd’ yw gweithio gydag artistiaid a chymunedau ar brosiectau a fydd yn adfywio ardaloedd mewn ffyrdd dychmygus ac uchelgeisiol, prosiectau sydd yn ystyried yr hyn y byddai’r trigolion yn hoffi ei weld yn eu hardaloedd. Mae cydweithio yn ganolog i’r broses honno ac mae ystod o bartneriaethau diddorol ac amrywiol wrth graidd pob un o’r prosiectau a ddewiswyd. Mae’r partneriaid hynny’n amrywio o gymdeithasau tai i berchnogion tir ac eiddo masnachol. Mae mwy o wybodaeth am y cynllun ariannu arloesol hwn ynghyd â gwybodaeth am y prosiectau eraill i’w chael fan hyn: http://www.arts.wales/77361-cym

Ein nod yw trawsnewid Llandudno a’i ‘Mannau Coll’ a hynny trwy brocio’r meddwl a chynnig rhaglenni cyffrous a fydd yn arwain at ail-ddychmygu’r mannau hyn a’u hadfywio mewn ffyrdd sydd o fudd i bawb.

Bydd y ddeialog y bwriadwn ei chreu ynglŷn â’r ‘Mannau Coll’ hyn yn rhan greiddiol o ddatblygiadau mewn cynllunio trefol, darpariaeth ddiwylliannol a’r cyfleoedd i ymwneud ac ymgysylltu â’r dref.

This post is also available in: English