Mae’r Wal yn _____

Bellach gelwir prosiect CALL Tre Cwm Celf yn The Wall Is _____, cydweithrediad rhwng trigolion ystâd dai Tre Cwm a’r artist preswyl Kristin Luke. Maent yn datblygu gwaith celf ar gyfer wal derfyn yr ystâd, gan ganolbwyntio ar y broses a’r profiadau sy’n cronni o amgylch y prosiect wrth iddo ddatblygu, a sut mae’r rhain yn effeithio ar les cyffredinol y gymuned.

maer-wal-yn

TRE CWM CELF

Mae Stad Dai Tre Cwm yn Llandudno wedi’i hamgylchynu gan wal (140m o hyd a 2m o uchder i’w gadarnhauTBC) sy’n gwahanu’r gymuned sy’n byw yno oddi wrth y dref gyfagos. Rydym yn bwriadu datblygu gwaith celf gyda’r gymuned sy’n trawsnewid y ffin hon, gan fynd i’r afael â’r materion y mae bodolaeth y wal yn ei ategu sef cau pobl allan ac i mewn, gwahardd, creu rhwyg ac ynysu cymdeithasol. Rydym am gomisiynu Artist sy’n cael ei gefnogi gan Gynhyrchydd Creadigol i weithio gyda’r gymuned yn Nhref Cwm i gyd-awdura’r gwaith celf hwn mewn modd sy’n galluogi’r gymuned honno.

Wrth weithio gyda phartneriaid allweddol yn y sectorau celfyddydau a thai, bydd ein prosiect yn arbrofi gyda syniadau ynghylch adfywio dan arweiniad artistiaid a chynllunio lleoedd dan arweiniad y gymuned, gan hyrwyddo dinasyddiaeth weithredol a balchder cymdeithasol yn ogystal â chynyddu cyfranogiad yn y celfyddydau.

Bydd yr Artist a’r Cynhyrchydd Creadigol a gomisiynir i ymgymryd â’r gwaith yn gweithio gyda’r trigolion a fydd yn cyfranogi gydag ymchwil a datblygiad y prosiect, byddant yn dylunio, cynllunio a chreu’r gwaith, yn ogystal â’i osod a’i werthuso.

Bydd holl weithgareddau, gweithdai, digwyddiadau ac ymyriadau’r prosiect a sbardunwyd gan yr artist(iaid) a gomisiynir a gyda chefnogaeth y cynhyrchydd creadigol, yn meithrin amgylchedd ddiogel, cyffrous ac ysgogol i breswylwyr y Stad Dai ryngweithio â’i gilydd. Byddant yn darparu’r modd i feithrin perthynas rhwng trigolion, yr artist / cynhyrchydd a’n partneriaid traws-sector yn y Celfyddydau a’r maes Tai. Rydym am ymgysylltu â chylch gorchwyl ehangaf y gymuned gan gynnwys pobl ifanc dan anfantais, unigolion ag anableddau dysgu a chorfforol a thrigolion hŷn.

Gyda’r prosiect hwn, rydym am holi’r cwestiynau canlynol:

· A fydd meddu ar etifeddiaeth artistig arfaethedig o’r cychwyn yn dylanwadu ar y broses o ymgysylltu, a’r cwestiwn o gyda “phwy” yn ogystal â “sut” rydym yn ymgysylltu?

· A fydd datblygu proses ymgysylltu cymunedol-benodol yn ogystal â chreu gosodiad artistig hirdymor ar raddfa fawr yn newid effaith byr dymor, tymor canolig a thymor hir y prosiect?

· A fydd y metamorffosis artistig hwn o’r wal ffiniol yn meddalu’r syniadau rhagdybiedig a’r argraffiadau negyddol sydd gan y gymuned ehangach am drigolion y Stad?

· Sut fydd y prosiect yn cynyddu mynediad, sgiliau, hyder, hunan-gred a chymhelliant y cyfranogwyr?

· A fydd y gwaith celf gorffenedig yn creu balchder lleol ac yn annog ymddygiad gadarnhaol ac yn arwain at gyfranogiad pellach?

Bydd yr atebion i’r cwestiynau hyn yn cynyddu ein dealltwriaeth am sut ac os yw cydweithio rhwng cymunedau, artistiaid a landlordiaid i gyd-awdura a chreu gofod yn ddull ymarferol o weithio yng Ngogledd Cymru gyda’r bwriad o eirioli am eu datblygiad pellach yn y rhanbarth hwn.

Rydym yn gobeithio darganfod sut y bydd gweithio ar y cyd gydag artistiaid yn gallu:

❏ Rhoi sgiliau trosglwyddadwy i gyfranogwyr a fydd yn ddefnyddiol ar gyfer datblygiad personol, cyflogadwyedd a datblygiad cymdeithasol a lles
❏ Gwella cydlyniant cymunedol trwy ymgysylltu a datblygu ar y cyd elfen weladwy o’r amgylchedd.
❏ Ymladd ynysu cymdeithasol trwy gymryd rhan mewn amrywiaeth o ryngweithiadau / gweithgareddau / dadleuon
❏ Mynd i’r afael â materion o fandaliaeth a diffyg balchder dinesig
❏ Gwella perthynas trigolion â’i gilydd a gyda’n partneriaid yn y sector tai a chelfyddydau
❏ Adeiladu tystiolaeth am yr hyn sy’n gweithio, fel y gallwn wella ein harfer a chael mwy o effaith gyda’n gwaith
❏ Darganfod modelau ymgysylltu amgen sy’n berthnasol i’r gymuned hon
❏ Ein galluogi ni i rannu ein canfyddiadau gyda’n partneriaid yn y sector celfyddydau a thai

Mae hwn yn brosiect preswyl dwy flynedd.

Rydym yn bwriadu parhau â’r gwaith hwn yn awr gyda phrosiect preswyl dwy flynedd a gefnogir gan Sefydliad Paul Hamlyn, mewn partneriaeth â Cartrefi Conwy (https://cartreficonwy.org) Tai Gogledd Cymru (https://www.nwha.org.uk /), Canolfan Gymunedol Tŷ Llywelyn, ac oriel MOSTYN (www.mostyn.org).