Mae’r Wal yn _____

Home / / Mae’r Wal yn _____

Mae’r Wal yn

Bellach gelwir prosiect CALL Tre Cwm Celf yn The Wall Is _____, cydweithrediad rhwng trigolion ystâd dai Tre Cwm a’r artist preswyl Kristin Luke. Maent yn datblygu gwaith celf ar gyfer wal derfyn yr ystâd, gan ganolbwyntio ar y broses a’r profiadau sy’n cronni o amgylch y prosiect wrth iddo ddatblygu, a sut mae’r rhain yn effeithio ar les cyffredinol y gymuned.

Agwedd Luke at y prosiect yw trin yr ystâd fel maes o arwyddocâd diwylliannol. Bydd y wal yn safle sy’n adlewyrchu hunaniaeth y stâd, p’un a yw’n hanesyddol, yn gyfoes, yn y dyfodol, yn fyw neu’n ddychmygol. Gall pobol sydd yn mynd heibio yn ddarganfod straeon hynod ddiddorol, a oedd unwaith yn gudd, a bydd yn gallu cyrchu platfform digidol o’r wal ei hun, a fydd yn ehangu ar y prosiect i gyd. Felly ni fydd y wal yn rhwystr mwyach, ond yn hytrach yn gatalydd ar gyfer cysylltu’r gymuned yn gorfforol ac yn ddigidol.

Cyhoeddwyd cam cyntaf y prosiect gyda chyfres o ddigwyddiadau yn fan Kristin, sef gofod prosiect symudol. Roedd yn gartref i arddangosfa o hanes yr ystâd, gweithgareddau taflu syniadau gweledol, a ‘Object Shares’ – sesiynau i breswylwyr rannu, a gwneud modelau 3D digidol o’r hyn sy’n ffurfio hunaniaeth, gwerthoedd a diwylliant materol Tre Cwm. Agorodd y digwyddiadau hyn ddeialog am orffennol, presennol a dyfodol yr ystâd trwy ddychmygu naratifau, wedi’u llywio gan realiti estynedig, dogfennau hanesyddol, a sgiliau a diddordebau’r preswylwyr eu hunain. Llywiodd y digwyddiadau cyntaf hyn gamau nesaf y prosiect.

Mae’r prosiect hefyd yn cynnwys Tîm Wal gwirfoddol, y gall preswylwyr ymuno i helpu i wneud penderfyniadau, arwain dros agweddau penodol, dysgu sgiliau ymarferol a phroffesiynol newydd, a helpu i arwain cyfeiriad y prosiect. Fel aelodau o’r Tîm Wal, gall preswylwyr hefyd geisio cefnogaeth i gymryd y camau nesaf i ymgorffori’r sgiliau hyn ymhellach yn eu dewisiadau am eu bywyd a gyrfa tymor hir.

Cymerwch ran
Os ydych chi’n byw ar ystâd Tre Cwm yn Llandudno, nid yw’n rhy hwyr i gymryd rhan. Dilynwch Trecwm ar y cyfryngau cymdeithasol i gael y wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn sy’n digwydd, ble a phryd.

Dilynwch y prosiect
Twitter/Facebook/Instagram/Youtube: Trecwm
kristinluke.tumblr.com

Kristin Luke

Kristin Luke bio
Yn enedigol o Los Angeles ac wedi byw yn Llundain am y 12 mlynedd diwethaf, symudodd Luke i Eryri yn 2017. Mae’n gweithio mewn ystod o ddisgyblaethau – cerflunio, dylunio digidol, ffilm, ac ysgrifennu – ac mae’n ymgysylltu â themâu addysgeg radical, symudedd, ac iwtopias. Ymagwedd Luke yw creu amgylchedd o sensitifrwydd, didwylledd i wybodaeth leol, a dysgu an-hierarchaidd. Mae hi’n cymryd rôl cynigydd ar gyfer anghenion hunan-ddynodedig, sgiliau unigryw, crefftau, diwylliant a thraddodiadau’r cymunedau penodol y mae’n gweithio gyda nhw. Mae hi hefyd yn credu’n gryf ym mhwysigrwydd adeiladu perthnasoedd tymor hir yn ei rôl fel artist.

Mae’r ystod o wahanol sectorau y mae ei gwaith yn rhychwantu yn parhau i dyfu, ac mae hi wedi bod yn rhan o brosiectau nid yn unig mewn orielau, ond mewn ysgolion, canolfannau cymunedol, ystadau cynghorau, neuaddau tref a chyn-siopau. Mae hi hefyd wedi trosi fan yn llyfrgell symudol a gofod prosiect sy’n teithio o amgylch Prydain, gan wneud gwybodaeth yn weladwy ac yn hygyrch i’r cyhoedd amrywiol.
instagram.com/kristinjluke

This post is also available in: English

Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych chi'n cytuno i ddefnyddio cwcis. mwy o wybodaeth

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close