Hanes Haus

Mae hunaniaeth HAUS wedi ymwneud yn agos erioed ag archwilio ac arbrofi yn y maes creadigol. Tŷ Tedder oedd enw’r fan cyn yn y gorffennol ond, yn ystod y blynyddoedd diwethaf, cafodd cymeriad y lle ei siapio gan brosiect Haus of Helfa, 2012 – 2015, ac Ysgol Gelf FreeHaus yn 2016.

Yn 2017 cafodd y gofod ei drosi’n stiwdios i artistiaid ac fe dderbyniodd CALL brydles gan y landlordiaid, Ystadau Mostyn Cyf, a fydd yn caniatáu i botensial y gofod ddatblygu y tu hwnt i oes prosiect Syniadau: Pobl: Lleoedd.

Prosiect Stiwdios Haus

Mae prosiect Stiwdios Haus yn cynnig 11 o fannau stiwdio ar 26 Augusta Street, Llandudno, a’r rheiny’n addas ar gyfer ystod amrywiol o ymarferwyr, gan gynnwys artistiaid cain, ffotograffwyr, darlunwyr, seramegwyr, awduron a mwy.

Y nod yw meithrin profiad cydweithredol a chyfranogol a fydd yn arwain at greu cymuned fywiog a chreadigol. Mae prosiect stiwdio HAUS yn ganolbwynt creadigol – man ar gyfer rhwydweithio, arddangosfeydd, datblygu gwaith, a gwasanaethau mentora i artistiaid. Fe fydd yr adeilad yn galluogi’r tenantiaid i weithio gyda’i gilydd ac i greu gofod wedi’i ddiffinio a’i bennu gan artistiaid. Ein nod yw creu fframwaith ar gyfer syniadau ac ysbrydoliaeth a fydd yn cyfrannu at ddatblygu sîn gelfyddydol fywiog Llandudno.

Er mwyn creu cymuned artistig ffyniannus a chefnogol, rydym yn chwilio am artistiaid o’r un anian â ni ac sydd yn rhannu ein hymrwymiad i dwf a datblygiad celfyddydol Llandudno; artistiaid sydd yn barod i ddefnyddio eu stiwdios yn rheolaidd ac yn barod i wneud cyfraniad teg gan ymwneud â datblygiad eu stiwdios a’r prosiect cyfun. Rydym am weithio ar y cyd â chanolfannau eraill sy’n cael eu harwain gan artistiaid, ac mewn partneriaeth ag orielau a cholegau celf, er mwyn creu rhaglenni sy’n bodloni anghenion artistiaid lleol a rhanbarthol a chynnig llwyfan iddynt ddatblygu eu syniadau a gwella’u gwaith.

Yn 2018 gofynnwyd i denantiaid y stiwdios gynnig prosiectau creadigol ar gyfer llawr gwaelod / llawr cyntaf yr adeilad.

mam.mom.mum

mam.mom.mum yw’r rhandaliad cyntaf o 3 phrosiect.

Bydd prosiect mam.mom.mum, a gychwynnwyd gan yr artist Alana Tyson, sy’n gweithio yn Llandudno, yn archwilio nifer o wahanol agweddau ar fod yn fam. Roedd dod yn fam yn brofiad a newidiodd fywyd Tyson yn gyfan gwbl; newidiodd ei gwaith yn llwyr ac mae hi wedi ei chael ei hun yn gofyn yn gyson, ‘A allwch chi fod yn fam ac yn artist’? Mae hi’n dewis credu mai ‘Gallwch’ yw’r ateb i’r cwestiwn hwnnw ac mae hi hefyd wedi dod i’r casgliad bod y ddwy rôl yn symbiotig – ei bod hi’n fam ac yn artist drwy’r amser, yn wir.

Mae Tyson wedi gwahodd nifer o artistiaid eraill o ogledd Cymru, sydd hefyd yn famau, i gymryd rhan mewn preswyliad a fydd yn arwain at arddangosfa grŵp a gwaith safle-benodol. Ynghyd â’r gosodiadau cysylltiedig, bydd yna nifer o weithdai a fydd yn caniatáu i famau lleol ddatgloi eu creadigrwydd ac archwilio eu statws fel mamau.

Clai-Pobl-Dawnsio

Drwy gydol mis Mai, bydd yr artist Pea Restall yn datblygu gosodiad serameg cyfranogol ar raddfa fawr yn yr “Haus”. Bydd hi’n gweithio gyda’r gymuned i wneud cyfres o ffigyrau clai, wedi’u hysbrydoli gan y “Menywod Cryf” yn ein bywydau.

Daw’r ysbrydoliaeth gan berthynas ffurfiannol ag un fenyw yn benodol, sef mam gu Pea, Mary.

“Roedd gan Nana naw o blant, felly roedd yna 11 o bobl i gyd yn byw mewn un tŷ cyngor – ‘semi’ tair ystafell wely.

“Roedd hi’n un o fenywod cinio’r ysgol ac roedd hi’n gweithio ac yn coginio’n barhaol. Byddai yna sawl eisteddiad amser te yn y tŷ. Fe fydden ni’n eistedd o gwmpas y bwrdd Formica, dan y golch a oedd yn sychu ar system pwli, gyda chwpanau Tupperware o de melys, wrth i Nana roi platiau o wy a sglodion i ni. Roedd hi wastad yn gwisgo gŵn neilon o gwmpas y tŷ ac roedd yna chwerthin a phrysurdeb a phobl ymhobman.

“Y Dylanwad Mawr arna’ i oedd ei bod hi wastad yn llwyddo i sicrhau bod pethau’n hwyl – roedd hi wrth ei bodd yn dawnsio (fe fuodd hi farw ar wyliau dawnsio hyd yn oed!). Byddai hi’n eistedd yn yr haul, yn chwarae gêmau gyda ni; yn betio matsys ar y cŵn ar y teledu ac yn chwerthin drwy’r amser! Roedd hi wastad yn gweld ochr orau pethau, a wastad yn bositif.”

Bydd Pea yn trefnu gweithdai ‘Clai – Pobl – Dawnsio ‘ mewn ysgolion, yn ogystal â gweithdy galw heibio i bobl o bob oed, er mwyn gwneud dawnswyr allan o glai. Bydd yna ddosbarth meistr hefyd yn ymdrin â’r ffigwr a symudiad.

Caiff y rhan fwyaf o ddarnau gorffenedig y gweithdai eu gosod o gwmpas y dref ac fe fyddan nhw ar gael i ymwelwyr ac i’r gymuned leol eu cymryd adref gyda nhw, yn rhad ac am ddim. (Bydd cyfranogwyr y gweithdai yn creu amrywiaeth o ddarnau, fe all rhai o’r rhain gael eu casglu a’u cymryd adref hefyd; byddwn yn falch iawn o gynnwys y gweddill yn ein gosodiadau er mwyn i bobl eraill eu mwynhau).

The Museum of Lost and Abandoned Ideas 

Trish Bermingham

4 Mehefin – 5 Gorffennaf
Llawr Cyntaf @HAUS

Yn ystod mis Mehefin, bydd tenant stiwdio HAUS, yr artist Trish Bermingham, yn gweithio gyda’r artist Clare Brumby o Lerpwl ar brosiect datblygol, ‘The Museum of Lost and Abandoned Ideas.’

Yn ôl Trish, daeth yr amgueddfa i fod oherwydd, “Mae gen i lawer iawn o brosiectau yn fy stiwdio, a dw i’n gweld yr un syniadau’n cael eu cofnodi dro ar ôl tro cyn cael eu hanghofio, weithiau am flynyddoedd ar y tro. Wrth edrych trwy hen lyfrau nodiadau, rwy’n gweld fy mod wedi cael yr un syniadau drosodd a throsodd fel rhyw fath o Groundhog Day, felly penderfynais adeiladu amgueddfa i gynrychioli’r syniadau coll a seithug hyn.”

Trwy archwilio patrymau a themâu ailadroddus a chasglu’r edau coll at ei gilydd, bydd Trish yn ail-lunio naratif ei hunaniaeth trwy gyfrwng gosodwaith a pherfformiad.

I gyd-fynd â’r gosodiad, bydd yn gwahodd cynulleidfaoedd i berfformiad o’r enw, ‘Sit with Me’, a gynhelir ar soffa ei stiwdio. Bu’r soffa ddwy-sedd hon yn gysur ac yn her i Trish ar hyd y blynyddoedd ac, yn y perfformiad hwn, bydd yn fan ar gyfer cynulleidfaoedd o un. Yn gyfuniad o gyffesgell a man arsylwi, bydd yr hyn a ddaw yn destun syndod, yn ofod chwareus neu yn heriol hyd yn oed ond fe fydd yn gyfle gwych i gynulleidfaoedd chwarae rhan yn y broses greadigol.

Mae angen cynulleidfa ar berfformiad, ac mae’r syniad bod cyfranogwyr yn ‘gyd-brofwyr’ yn rhan hanfodol o broses waith Trish – mae’n gwneud y broses o ddatgelu ac o greu gwaith yn weladwy. Bydd yna wahoddiad caredig i gyfranogwyr ymuno ag ambell weithgaredd fel torri, plygu neu hyd yn oed ganu. Ond beth bynnag ddigwyddith, bydd yna ddewis i gyfranogwyr ac mae dewis gwneud dim ond gwylio a gwrando yn gwbl ddilys hefyd, wrth gwrs.

Dydd Gwener, 15 Mehefin
Gosodwaith ar agor i’r cyhoedd a chyfle i gwrdd â’r artistiaid, Trish a Clare, yn y gofod rhwng 2pm a 4pm

Dydd Sadwrn, 16 Mehefin
‘Sit with Me’ Sesiynau hanner awr o eistedd yn y gosodiad a chyfrannu at y broses gyda Trish a Clare.
11am
12pm
2pm
3pm
4pm

Dydd Iau, 28 Mehefin

Ymunwch â Trish a Clare ar gyfer sgwrs wedi’i harwain gan yr artistiaid a thrafodaeth am brosiect The Musuem Of Lost and Abandoned Ideas.

Archebwch le trwy’r wefan www.cultureactionllandundo.co.uk neu trwy e-bost i info@cultureactionllandudno.co.uk

Events

Stiwdio Haus

Hoffech chi fod yn rhan o’r prosiect?

Mae stiwdios ar gael i’w gosod, am isafswm o £44 y mis. Mae yna ofod prosiect ar y llawr cyntaf hefyd ynghyd â gofod ar y llawr gwaelod a fyddai’n addas ar gyfer gweithdai. Gellir llogi’r mannau hyn fesul dydd, wythnos neu fis er mwyn datblygu gwaith

Am mwy o wybodaeth ebostiwch info@cultureactionllandudno.co.uk

This post is also available in: English

Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych chi'n cytuno i ddefnyddio cwcis. mwy o wybodaeth

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close