Haus History

Mae hunaniaeth HAUS wedi ymwneud yn agos erioed ag archwilio ac arbrofi yn y maes creadigol. Tŷ Tedder oedd enw’r fan cyn yn y gorffennol ond, yn ystod y blynyddoedd diwethaf, cafodd cymeriad y lle ei siapio gan brosiect Haus of Helfa, 2012 – 2015, ac Ysgol Gelf FreeHaus yn 2016.

Yn 2017 cafodd y gofod ei drosi’n stiwdios i artistiaid ac fe dderbyniodd CALL brydles gan y landlordiaid, Ystadau Mostyn Cyf, a fydd yn caniatáu i botensial y gofod ddatblygu y tu hwnt i oes prosiect Syniadau: Pobl: Lleoedd.

Prosiect Stiwdios Haus

Mae prosiect Stiwdios Haus yn cynnig 11 o fannau stiwdio ar 26 Augusta Street, Llandudno, a’r rheiny’n addas ar gyfer ystod amrywiol o ymarferwyr, gan gynnwys artistiaid cain, ffotograffwyr, darlunwyr, seramegwyr, awduron a mwy.

Y nod yw meithrin profiad cydweithredol a chyfranogol a fydd yn arwain at greu cymuned fywiog a chreadigol. Mae prosiect stiwdio HAUS yn ganolbwynt creadigol – man ar gyfer rhwydweithio, arddangosfeydd, datblygu gwaith, a gwasanaethau mentora i artistiaid. Fe fydd yr adeilad yn galluogi’r tenantiaid i weithio gyda’i gilydd ac i greu gofod wedi’i ddiffinio a’i bennu gan artistiaid. Ein nod yw creu fframwaith ar gyfer syniadau ac ysbrydoliaeth a fydd yn cyfrannu at ddatblygu sîn gelfyddydol fywiog Llandudno.

Er mwyn creu cymuned artistig ffyniannus a chefnogol, rydym yn chwilio am artistiaid o’r un anian â ni ac sydd yn rhannu ein hymrwymiad i dwf a datblygiad celfyddydol Llandudno; artistiaid sydd yn barod i ddefnyddio eu stiwdios yn rheolaidd ac yn barod i wneud cyfraniad teg gan ymwneud â datblygiad eu stiwdios a’r prosiect cyfun. Rydym am weithio ar y cyd â chanolfannau eraill sy’n cael eu harwain gan artistiaid, ac mewn partneriaeth ag orielau a cholegau celf, er mwyn creu rhaglenni sy’n bodloni anghenion artistiaid lleol a rhanbarthol a chynnig llwyfan iddynt ddatblygu eu syniadau a gwella’u gwaith.

Stiwdio Haus

Hoffech chi fod yn rhan o’r prosiect?

Mae stiwdios ar gael i’w gosod, am isafswm o £44 y mis. Mae yna ofod prosiect ar y llawr cyntaf hefyd ynghyd â gofod ar y llawr gwaelod a fyddai’n addas ar gyfer gweithdai. Gellir llogi’r mannau hyn fesul dydd, wythnos neu fis er mwyn datblygu gwaith

Am mwy o wybodaeth ebostiwch info@cultureactionllandudno.co.uk

This post is also available in: English

Stiwdio Haus

Hoffech chi fod yn rhan o’r prosiect?

Mae stiwdios ar gael i’w gosod, am isafswm o £44 y mis. Mae yna ofod prosiect ar y llawr cyntaf hefyd ynghyd â gofod ar y llawr gwaelod a fyddai’n addas ar gyfer gweithdai. Gellir llogi’r mannau hyn fesul dydd, wythnos neu fis er mwyn datblygu gwaith

Am mwy o wybodaeth ebostiwch info@cultureactionllandudno.co.uk

This post is also available in: English

The Museum of Lost and Abandoned Ideas

Trish Bermingham

4 Mehefin – 5 Gorffennaf
Llawr Cyntaf @HAUS

Yn ystod mis Mehefin, bydd tenant stiwdio HAUS, yr artist Trish Bermingham, yn gweithio gyda’r artist Clare Brumby o Lerpwl ar brosiect datblygol, ‘The Museum of Lost and Abandoned Ideas.’

Yn ôl Trish, daeth yr amgueddfa i fod oherwydd, “Mae gen i lawer iawn o brosiectau yn fy stiwdio, a dw i’n gweld yr un syniadau’n cael eu cofnodi dro ar ôl tro cyn cael eu hanghofio, weithiau am flynyddoedd ar y tro. Wrth edrych trwy hen lyfrau nodiadau, rwy’n gweld fy mod wedi cael yr un syniadau drosodd a throsodd fel rhyw fath o Groundhog Day, felly penderfynais adeiladu amgueddfa i gynrychioli’r syniadau coll a seithug hyn.”

Trwy archwilio patrymau a themâu ailadroddus a chasglu’r edau coll at ei gilydd, bydd Trish yn ail-lunio naratif ei hunaniaeth trwy gyfrwng gosodwaith a pherfformiad.

I gyd-fynd â’r gosodiad, bydd yn gwahodd cynulleidfaoedd i berfformiad o’r enw, ‘Sit with Me’, a gynhelir ar soffa ei stiwdio. Bu’r soffa ddwy-sedd hon yn gysur ac yn her i Trish ar hyd y blynyddoedd ac, yn y perfformiad hwn, bydd yn fan ar gyfer cynulleidfaoedd o un. Yn gyfuniad o gyffesgell a man arsylwi, bydd yr hyn a ddaw yn destun syndod, yn ofod chwareus neu yn heriol hyd yn oed ond fe fydd yn gyfle gwych i gynulleidfaoedd chwarae rhan yn y broses greadigol.

Mae angen cynulleidfa ar berfformiad, ac mae’r syniad bod cyfranogwyr yn ‘gyd-brofwyr’ yn rhan hanfodol o broses waith Trish – mae’n gwneud y broses o ddatgelu ac o greu gwaith yn weladwy. Bydd yna wahoddiad caredig i gyfranogwyr ymuno ag ambell weithgaredd fel torri, plygu neu hyd yn oed ganu. Ond beth bynnag ddigwyddith, bydd yna ddewis i gyfranogwyr ac mae dewis gwneud dim ond gwylio a gwrando yn gwbl ddilys hefyd, wrth gwrs.

Dydd Gwener, 15 Mehefin
Gosodwaith ar agor i’r cyhoedd a chyfle i gwrdd â’r artistiaid, Trish a Clare, yn y gofod rhwng 2pm a 4pm

Dydd Sadwrn, 16 Mehefin
‘Sit with Me’ Sesiynau hanner awr o eistedd yn y gosodiad a chyfrannu at y broses gyda Trish a Clare.
11am
12pm
2pm
3pm
4pm

Dydd Iau, 28 Mehefin

Ymunwch â Trish a Clare ar gyfer sgwrs wedi’i harwain gan yr artistiaid a thrafodaeth am brosiect The Musuem Of Lost and Abandoned Ideas.

Archebwch le trwy’r wefan www.cultureactionllandundo.co.uk neu trwy e-bost i info@cultureactionllandudno.co.uk

Events

This post is also available in: English

Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych chi'n cytuno i ddefnyddio cwcis. mwy o wybodaeth

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close