Mae CALL yn addo trin eich data personol â gofal, ac rydym yn ymrwymo i ddiogelu unrhyw wybodaeth bersonol amdanoch a ddaw i’n meddiant.

Mae’r Polisi Preifatrwydd hwn yn nodi sut a pham yr ydym yn casglu, yn defnyddio ac yn diogelu gwybodaeth bersonol.

 1. Pwy ydym ni a phwy sy’n rheoli eich data?

Mae Culture Action Llandudno (CALL) yn Gwmni Buddiant Cymunedol. Ein cyfeiriad cofrestredig yw 2 Stryd Mostyn, Llandudno, LL30 2PS a rhif y cwmni yw 9152494

Mae’r Polisi Preifatrwydd hwn yn ymwneud â gwybodaeth a gesglir ac a reolir gan CALL.

 1. Pam ydym ni’n cadw ac yn prosesu data personol?

Rydym yn cadw ac yn prosesu data personol am nifer o resymau:

 • Er mwyn eich gwahodd chi i gymryd rhan yn ein gwaith a’n prosiectau
 • Er mwyn anfon gwybodaeth farchnata am ein gwaith a’n prosiectau atoch, ar ôl i ni dderbyn eich caniatâd i wneud hynny
 • Er mwyn diwallu ymrwymiadau cytundebol parthed staff / cyflenwyr / arianwyr / noddwyr
 • Er mwyn diwallu ymrwymiadau cyfreithiol ehangach, fel ymrwymiadau ein cyllidwyr grant
 • Er mwyn ateb y gofynion sydd arnom o ran gwneud adroddiadau
 1. Pa ddata ydym ni’n ei gadw ac am ba mor hir?

Mynychu Digwyddiadau neu Gymryd Rhan yn ein Prosiectau

Rydym yn casglu gwybodaeth am y rheiny sy’n cymryd rhan mewn prosiectau neu’n mynychu ein digwyddiadau, a hynny trwy gyfrwng ffurflenni adborth / arolygon / cofrestrau. Mae hyn yn cynnwys data y mae disgwyl i ni ei gasglu er mwyn ei werthuso ar ran ein harianwyr neu i wella ein gwasanaethau, yn ogystal â’ch enw, eich cyfeiriad e-bost ac unrhyw luniau y byddwn yn eu cymryd gyda’ch caniatâd ysgrifenedig chi. Rydym yn cadw’r wybodaeth hon gyhyd ag y bydd yn berthnasol i brosiect penodol.

Rhestr bostio

Gallwch danysgrifio i’n rhestr bostio trwy ein gwefan neu ddefnyddio ein ffurflen gofrestru er mwyn derbyn copïau caled o gylchlythyron. Pan fyddwch yn cofrestru ac yn nodi eich manylion cyswllt, byddwn yn anfon gwybodaeth reolaidd atoch am ein rhaglen.

Mae’r data hefyd yn ein helpu i ddeall ein defnyddwyr ac i wneud adroddiadau i’n harianwyr am broffil ein cynulleidfaoedd. Nid ydym yn rhannu eich data personol gydag unrhyw drydydd parti nac yn anfon negeseuon CALL (CIC) atoch heb eich caniatâd penodol – rhaid i chi roi eich caniatâd i ni trwy danysgrifio i’n rhestr bostio. Pan fyddwch yn tanysgrifio, bydd eich cyfeiriad e-bost a’ch opsiynau yn cael eu storio ar weinydd diogel ‘MailChimp’ (mwy o wybodaeth am ddiogelwch data MailChimp).

Defnydd o’r Wefan a Rhyngweithio ar Gyfryngau Cymdeithasol

Nid yw gwefan CALL yn storio nac yn casglu gwybodaeth bersonol. Bydd rhai adrannau ar ein gwefan yn gofyn am wybodaeth bersonol gennych, er enghraifft, er mwyn archebu, ymuno â’n rhestr bostio neu er mwyn eich galluogi chi i gysylltu â ni’n uniongyrchol. Ni chaiff yr wybodaeth hon ei rhannu ag unrhyw asiantaethau eraill ac fe fydd yn gyfrinachol bob amser. Bydd pwrpas gofyn am yr wybodaeth bersonol hon yn gwbl eglur ar y dudalen lle gofynnir i chi gyflwyno’r wybodaeth honno.

Mae’r wefan yn cynnwys dolenni i wefannau allanol ac adnoddau nad oes gennym reolaeth drostynt. Nid yw CALL yn gyfrifol am gynnwys neu argaeledd y gwefannau hynny.

Wrth werthuso ein gweithgareddau marchnata ar gyfryngau cymdeithasol, byddwn yn edrych ar gyrhaeddiad ein postiadau ac ar y defnyddwyr hynny sydd yn hoffi neu yn ymwneud â’n darpariaeth. Byddwn yn cadw’r wybodaeth hon ac fe gaiff ei gwneud yn ddienw/ei throsi i ffurf ystadegol os bydd angen i ni ei rhannu gyda’n harianwyr.

Defnydd o ‘Cwcis’

Ffeil testun fechan yw ‘cwci’ sydd yn cael ei gofnodi ar eich cyfrifiadur gan eich porwr gwe. Mae gwefan CALL yn defnyddio ‘cwcis hanfodol’ er mwyn gwella profiad y defnyddiwr o’n gwefan. Gallwch ddewis peidio â derbyn cwcis yn y rhestr o opsiynau a gynigir gan eich porwr gwe. Os hoffech chi gymorth i ddileu a rheoli cwcis, gallwch ymweld â http://www.aboutcookies.org/ neu dudalennau ‘webswise’ y BBC.

Arall

Mae ein gwaith yn ddeinamig ac mae hi’n bosib y byddwn yn cyflwyno nodweddion newydd neu yn trefnu prosiectau newydd y gall fod angen casglu gwybodaeth newydd ar eu cyfer. Os byddwn yn casglu data personol gwahanol neu yn gwneud newidiadau sylweddol i’r modd y caiff eich data ei ddefnyddio, byddwn yn eich hysbysu ac mae hi’n bosib hefyd y byddwn yn adolygu’r Polisi Preifatrwydd hwn. 

 1.  Sut alla’ i weld fy nata personol neu optio allan?
  Mae gennych chi hawl i weld, i gywiro, i ddileu ac i gyfyngu’r wybodaeth y bydd CALL (CIC) yn ei chadw amdanoch chi. Mae gennych hawl hefyd i wrthwynebu prosesu’r data hwnnw. Gallwch weithredu unrhyw un o’r hawliau hyn naill ai trwy ddad-danysgrifio o’n rhestr bostio unrhyw bryd, trwy glicio ar y ddolen ar waelod unrhyw e-bost, neu drwy gysylltu â CALL (info@cultureactionllandudno.co.uk). Gallwch ofyn am gael gweld yr wybodaeth sydd gennym amdanoch chi. Gallwch hefyd ofyn am gael cywiro, diwygio neu ddileu unrhyw wybodaeth anghywir amdanoch, ac fe allwch chi benderfynu optio allan o’r gronfa ddata.
 2. Sut ydym ni’n rhannu gwybodaeth?

Nid ydym yn rhannu ein data gydag unrhyw drydydd parti oni bai ei bod yn ddyletswydd gytundebol neu gyfreithiol i wneud hynny. Pan fydd data’n cael ei rannu â thrydydd parti byddwn yn ceisio sicrhau caniatâd gwrthrych y data hwnnw bob amser.

Datgeliadau Cyfreithiol

Mae hi’n bosib y bydd angen i ni ddatgelu gwybodaeth amdanoch chi am resymau cyfreithiol, neu o ganlyniad i warant neu broses gyfreithiol arall, neu os bydd yn rhesymol i ni gredu bod datgelu gwybodaeth yn angenrheidiol er mwyn (1) ymchwilio, atal, neu weithredu i atal gweithgarwch anghyfreithlon neu i gynorthwyo’r awdurdodau i wneud hynny; (2) gweithredu ein cytundebau gyda chi, (3) ymchwilio ac amddiffyn ein hunain yn erbyn unrhyw honiadau neu gyhuddiadau a wneir gan drydydd parti, (4) amddiffyn diogelwch neu hygrededd ein Gwasanaeth (er enghraifft trwy rannu gwybodaeth â chwmnïau sy’n wynebu bygythiadau tebyg); neu (5) amddiffyn hawliau a hygrededd CALL (CIC).

 1. Pa mor ddiogel yw fy ngwybodaeth?
  Mae CALL (CIC) yn rhoi ar waith fesurau diogelu addas, gan gynnwys mesurau diogelwch corfforol, gweinyddol a thechnegol, er mwyn gwarchod y gronfa ddata rhag cael ei defnyddio, ei datgelu, ei newid neu ei dinistrio heb ganiatâd.
 2. Newidiadau i’r Polisi Preifatrwydd hwn
  Mae CALL (CIC) yn cadw’r hawl i newid y datganiad preifatrwydd hwn ac fe fydd yn cyhoeddi polisi preifatrwydd diwygiedig i adlewyrchu newidiadau o’r fath, yn unol â’r gyfraith berthnasol.
 3. Ymwadiad Ebost

Mae’r wybodaeth a gynhwysir mewn unrhyw e-bost (a/neu ddogfen atodedig) a anfonir gan neu ar ran CALL (CIC) yn gyfrinachol ac fe all fod yn rhwym i gyfyngiadau cyfreithiol a/neu gynnwys deunydd hawlfraint CALL (CIC). Bwriedir yr wybodaeth yn y negeseuon hynny ar gyfer y sawl a enwir yn y neges yn unig. Os nad yw neges gan CALL (CIC) wedi ei bwriadu ar eich cyfer chi (hynny yw, wedi ei hanfon at eich enw a’ch cyfeiriad chi), rhowch wybod i’r anfonwr ar unwaith a pheidiwch â datgelu, copïo neu ddosbarthu cynnwys y neges i unrhyw berson arall.
Ni ddylid tybio bod datganiadau cytundebol a geir mewn e-bost gan CALL (CIC) yn derfynol; bydd cytundebau o’r fath yn ddibynnol ar gael eu llofnodi’n ffurfiol gan un o gynrychiolwyr awdurdodedig y sefydliad.
Er y bydd CALL (CIC) yn gwneud pob ymdrech resymol i sicrhau bod negeseuon e-bost yn cael eu hanfon heb firysau, ni dderbynnir unrhyw gyfrifoldeb am firysau a drosglwyddir o systemau’r sefydliad.

Gwybodaeth am Ddiogelu Data

Mwy o wybodaeth am Fesur Diogelu Data y DG (https://ico.org.uk/for-organisations/data-protection-bill/).

Mwy o wybodaeth am Reoliad Gwarchod Data Cyffredinol yr UE (GDPR) (https://www.eugdpr.org/).

Mae gennych hawl i wneud cwyn uniongyrchol wrth awdurdod diogelu data’r DG, sef Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO). Gallwch gysylltu â’r ICO drwy https://ico.org.uk/global/contact-us/.

Gallwch nodi eich pryderon hefyd ar wefan ICO.

This post is also available in: English