Yr artist Owen Griffiths yn Tre Cwm, Llandudno

Home / News / Yr artist Owen Griffiths yn Tre Cwm, Llandudno

Bu’r artist, Owen Griffiths, yn gweithio gyda phreswylwyr ar Stad Dai Tre Cwm yn Llandudno i ddatblygu syniadau er mwyn adfywio cornel o’r stad. Cynhaliodd Owen a’r Cynhyrchydd Creadigol, Isabel Griffin, sesiynau celfyddyd gymunedol yn ystod misoedd Gorffennaf, Awst a Medi er mwyn sicrhau bod trigolion yn ymwneud yn agos â’r dyluniad.

Dywedodd Owen Griffiths, artist rhyngwladol sy’n gweithio yng Nghymru a Denmarc:
“Buom yn gweithio ym Mharc Bodnant ar Stad Tre Cwm, mewn man anghofiedig – ardal a arferai gael ei defnyddio i sychu dillad. Mae’r ardal hon wedi troi’n fan gwag, heb bwrpas. Rydym yn gweithio gyda’r gymuned, a thrigolion ifainc yn enwedig, i gynhyrchu syniadau a’u datblygu yng nghyd-destun gosodiadau celfyddydol dros dro a newidiadau posib yn y tymor hwy. Rydym yn datblygu ymdeimlad o gydawduraeth wrth ailddychmygu ac ailgynllunio’r mannau coll hyn.”

owen-griffiths-llandudno-309a3583c

Mae’r prosiect, o’r enw ‘Ffactri’, yn rhan o gynllun Culture Action Llandudno CIC (CALL cic) i drawsnewid ‘Mannau Coll’ Llandudno – adfywio’r amgylchfyd adeiledig a bywiogi bywyd yn y gymuned trwy gyfrwng celfyddyd a diwylliant. Y nod yw annog pobl leol i deimlo perthynas newydd gadarnhaol â’u hamgylchfyd adeiledig. Mae’r prosiect hwn yn ganlyniad i fenter gydweithredol a chymorth ariannol cronfa Syniadau : Pobl : Lleoedd Cyngor Celfyddydau Cymru ac Ystadau Mostyn Cyf, sy’n gweithio ar y cyd â Chymdeithas Dai Cartrefi Conwy.

Mae gweithgarwch CALL yn Nhre Cwm yn rhan o brosiect adfywio amgylcheddol ehangach ar y stad sydd yn cael ei gwblhau ar hyn o bryd gan Cartrefi Conwy. Bydd hwnnw’n arwain at newidiadau i’r ardal gyfan ac yn cynnwys llwybrau a mannau chwarae newydd, ardaloedd wedi’u tirlunio, cyfleuster parcio a threfn ffyrdd newydd.

owen-griffiths-llandudno-am3a4344c

Dywedodd Clare Phipps, Cydlynydd Cyfranogiad Cymunedol Cartrefi Conwy:
“Mae’r prosiect hwn yn cyd-fynd yn agos iawn ag athroniaeth Cartrefi Conwy y dylai newidiadau corfforol i ardal gael eu hategu gan ymwneud cymunedol a newid cymdeithasol. Rydym yn credu bod gwneud i bobl deimlo’n rhan o bethau yn meithrin teimlad o falchder yn eu hardaloedd ac rydym yn ceisio datblygu stad Tre Cwm yn rhan o’n prosiect adfywio ehangach. Mae’r gwaith yn Nhre Cwm yn dilyn prosiect amgylcheddol o bwys ar stad Peulwys, y stad dai gyntaf yng Nghymru i dderbyn Gwobr Baner Werdd.”

Ym misoedd Gorffennaf, Awst a Medi, cynhaliodd Owen ac Isabel weithdai galw heibio a oedd yn cynnwys gweithgareddau gwneud masgiau, paentio a dylunio, adeiladu cuddfannau, gwehyddu a barddoniaeth.

Dywedodd Owen:
“Mae yna ddeinameg dinesig i’r gofod. Mae’n agos at gefn gwlad ond, yn ei hanfod, tirwedd trefol sydd yma. Fe gynhalion ni weithdai celf am eu bod yn ffordd ardderchog o annog trafodaeth. Mae dysgu a gwneud pethau gyda’ch dwylo yn eich rhyddhau i drafod cynlluniau a syniadau. Rydym yn ymchwilio i’r gofod hwn drwy wneud rhywbeth gweithredol yn hytrach na rhywbeth mwy ffurfiol fel gofyn ‘Beth hoffech chi ei weld yn y gofod hwn?’ Mae hi’n fater o annog pobl i ymuno â’r sgwrs a chymryd rhan mewn proses fwy pwyllog o sicrhau newid cadarnhaol i’w hamgylchfyd.”

Mae Owen ac Isabel wrthi ar hyn o bryd yn datblygu’r syniadau a ddaeth allan o’r sesiynau gweithdy hyn ac fe gaiff y dyluniad gorffenedig ei gynnwys yn rhan o brosiect adfywio Cartrefi Conwy y flwyddyn nesaf. Gweithiodd y bobl leol â brwdfrydedd gyda’r artistiaid a’r gobaith yw y bydd y profiadau newydd hyn yn cael dylanwad cadarnhaol ac yn eu perswadio y gallan nhw gael dylanwad cadarnhaol yn eu tro ar yr ardal y maent yn byw, yn gweithio ac yn chwarae ynddi.

 

This post is also available in: English

Related Posts

Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych chi'n cytuno i ddefnyddio cwcis. mwy o wybodaeth

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close