vestryMae CALL CIC (‘Culture Action Llandudno’ – cwmni er budd cymunedol) yn fenter gymdeithasol newydd ac yn gadarnhad o’r bartneriaeth arloesol rhwng Ystadau Mostyn a Helfa Gelf Cyf.

Ein Bwriad yw hybu adfywiad o Landudno yn seiliedig ar ddiwylliant a phrofiad, gan roi’r celfyddydau a datblygiad diwylliannol wrth galon datblygiad ac esblygiad hir-dymor y dref. Rydym yn bwriadu canolbwyntio nid yn unig ar agweddau economaidd a swyddogaethol ar adfywio ond ar ddimensiynau cymdeithasol a chynaliadwy hefyd.

“Cydnabyddir bod adfywiad yn gyfle i ddatblygwyr eiddo fuddsoddi arian a’i fod yn fodd o hybu galluoedd swyddogaethol lle. Ond nid yw adeilad newydd neu adnewyddu hen adeilad yn ddigon ynddo’i hun i sicrhau adfywiad cymdogaeth. Y modd y caiff y mannau hyn eu defnyddio a’u bywiocau sy’n creu ymdeimlad o le ac, yn wir, y mae’r ffyrdd y mae pobl yn defnyddio ac yn ystyried lle yn cael effaith ar ei gynaliadwyedd amgylcheddol a’i lwyddiant economaidd. Ni ellir datblygu tref ffyniannus, boblogaidd, heb weledigaeth o hunaniaeth ddiwylliannol a strategaeth a fydd yn cynnwys, yn gwahodd, yn hybu ac yn ennyn diddordeb trigolion y dref ac ymwelwyr, o’r cychwyn cyntaf. Mae proses adfywio sy’n seiliedig ar adfywio diwylliannol yn rhoi blaenoriaeth i ‘brofiad’ o le ac yn sicrhau taw’r profiad hwnnw yw’r ffactor pwysicaf wrth geisio datblygu lle ‘llwyddiannus’ “. (Garcia 2004)

Mae gweledigaeth hir-dymor o hunaniaeth ddiwylliannol a strategaeth ar gyfer rhoi’r weledigaeth honno ar waith yn ganolog i’n hamcanion. Teimlwn y bydd gwelliannau i brofiadau cymdeithasol a diwylliannol o’r dref yn greiddiol wrth siapio canfyddiadau o “le”. Byddant hefyd yn gyrru ac yn hybu ffyniant economaidd a dinesig yn yr hir-dymor.

Wrth fynd ati i ffurfio ein partneriaeth, roedd gweithio traws-sector yn allweddol ac mae agwedd o’r fath wrth wraidd ein hawydd i ddatblygu agenda lwyddiannus ar gyfer adfywio yn seiliedig ar ddiwylliant.

Ein Nod yw sicrhau bod y sgyrsiau a gychwynnir gennym ni yn meithrin rhwydweithiau ar draws sectorau, ac yn hwyluso hirhoedledd a chynaliadwyedd ein gwaith. Teimlwn bod sgyrsiau a deialog o’r fath yn arbennig o berthnasol o ystyried y dulliau gwaith amrywiol a gwahanol sydd gan ein sefydliadau: mae Helfa Gelf yn sefydliad dielw wedi’i arwain gan artistiaid sydd yn galluogi rhwydweithiau diwylliannol, yn cynnig cymorth ac yn hybu datblygiad. Mae Ystadau Mostyn Cyf yn fusnes sector preifat sydd, drwy gyfrwng portffolio o eiddo ac adeiladau, mewn sefyllfa unigryw i ddylanwadu ar brosesau cynllunio trefol.

Mae hwyluso’r deialogau hyn, a datblygu a meithrin canlyniadau’r trafodaethau hynny, wrth wraidd ein gweithgarwch arfaethedig.

Credwn yn gryf y gallwn gael dylanwad cadarnhaol annileadwy ar hunaniaeth gymunedol drwy ddefnyddio diwylliant fel iaith gyffredin a thrwy fabwysiadu dulliau trafod a chydweithredu.

Yn y pen draw, ein nod yw datblygu hunaniaeth ddiwylliannol y dref, a fydd yn arwain at sicrhau cynaliadwyedd hir-dymor Llandudno fel lle i fyw a gweithio, lle i ymweld ag ef a lle sy’n hyrwyddo esblygiad diwylliannol.

Ein Gwerthoedd

  • Gweithio i wneud gwahaniaeth yn yn y presennol a gweithio i sicrhau effeithiau hir-dymor.
  • Gwahodd, Ymgysylltu, a Chynnwys cymunedau yn y broses adfywio
  • Cydweithio er mwyn sicrhau newid

This post is also available in: English