Artistiaid Preswyl Llawn05 yn Archwilio Llandudno

Home / News / Artistiaid Preswyl Llawn05 yn Archwilio Llandudno

Artistiaid Preswyl Llawn05 yn Archwilio Llandudno

Roedd preswyliadau celfyddydol, gan gynnwys bar ewinedd, gweithdai argraffu a gosodwaith ffotograffig – ynghyd â pheiriant ymdrochi ar y Promenâd – i gyd yn rhan o ŵyl gelfyddydol lwyddiannus Llawn05 yn Llandudno yn ddiweddar.

Yn ôl Sabine Cockrill, Cyfarwyddwr CALL:
“Eleni, fe weithion ni’n agos â thîm Llawn05 ac roedd hynny’n fodd i dri o artistiaid cynllun ‘Siapio Fy Nhref’ CALL gymryd rhan yn yr ŵyl eleni. Rydym wedi comisiynu cyfres o artistiaid i ddatblygu preswyliadau dros y naw mis nesaf. Maent yn archwilio tref Llandudno ac yn cynnal trafodaethau â’n cymunedau. Rydym am gydweithio er mwyn datblygu darlun o’r gorffennol, y presennol a’r hyn y gallai’r dyfodol ei gynnig i Landudno.”

Aeth yr artist Jenny Cashmore ati i ddatblygu palet o liwiau sglein ewinedd sy’n adlewyrchu amgylchfyd naturiol ac adeiledig y dref. Yn ystod Llawn05, cafodd Jenny gyfle i drafod ‘Lliwiau Llandudno’ gyda ‘chwsmeriaid’ y bar ewinedd.

Dywedodd Jenny:
“Mae gennyf ddiddordeb yn y berthynas rhwng pobl a’r mannau y maent yn byw ynddynt. Roedd i brosiect ‘Lliwiau Llandudno’ dair prif thema, sef pensaernïaeth, natur ac eiconau’r dref. Yn ystod Llawn05, roedd hi’n grêt gallu siarad â phobl wrth iddyn nhw gael paentio’u hewinedd. Arweiniodd hynny at drafodaethau newydd a diddorol am yr hyn y mae pobl yn ei deimlo am dref Llandudno.”

Aeth yr artistiaid Becca Thomas a Clare Charles ati i weithio gyda Chlwb Ieuenctid Tŷ Llywelyn i greu dyluniadau ar gyfer cardiau post a fyddai’n adlewyrchu’r dref. Yn ystod yr ŵyl, fe greon nhw gardiau post, trwy gyfrwng technegau argraffu sgrin, er mwyn rhoi cyfle i bobl Llandudno ateb y cwestiynau ‘Pwy ydym ni, yn y fan hon, nawr?’ neu ‘Pwy ydych chi, fan hyn?’

Bu’r ffotograffydd Lauren Maccabee yn gweithio yng ngwestai Glascoed, Adcote House, Gwely a Brecwast The Oasis, Gwely a Brecwast Bryn Derwen a Mulberry House. Aeth ati i ddatgelu rhai o straeon cudd y bobl sy’n croesawu ymwelwyr i Landudno. Cafodd ei ffotograffau eu harddangos mewn peiriant ymdrochi ar y cyd â recordiadau sain o’r straeon hynny gan Alan Whitfield, ffotograffydd, artist fideo a bardd o ogledd Cymru.

Cynhaliwyd arddangosfa o bob delwedd a gyflwynwyd yn ystod Ffotomarathon Llandudno yng nghanolfan Llawn05, 10 Stryd Vaughan. Cynhaliwyd y gystadleuaeth ffotograffiaeth hon ar 17 Mehefin 2017 – yr her i ymgeiswyr oedd tynnu 8 ffotograff o 8 testun penodol yn ystod cyfnod o 8 awr. Mae’r lluniau’n adlewyrchu’r diwrnod heulog hwnnw ym mis Mehefin a lliwiau byw y dref. Gallwch weld y delweddau buddugol ar-lein yn www.cultureactionllandudno.co.uk/oriel-ffotomarathon-2017.

Mae’r prosiectau hyn yn ganlyniad i fenter gydweithredol a chymorth ariannol cronfa ‘Syniadau: Pobl: Lleoedd’ Cyngor Celfyddydau Cymru ac Ystadau Mostyn Cyf.

Yr artist nesaf a fydd yn gweithio yn Llandudno yw Lindsey Colbourne. Bydd hi’n creu ‘Map y Bobl o Landudno’. Yn ystod y cyfnod rhwng mis Medi a chanol mis Hydref, mae Lindsey’n gofyn i bobl fynd â hi ar daith – mewn car neu ar droed, i rannu’r daith i’r ysgol neu i’r gwaith â hi, neu i rannu hoff dro gyda’r ci neu daith â sgwter neu gadair wthio. Mae mwy o wybodaeth am ‘Fap y Bobl o Landudno’ ar gael ar-lein yn https://mapllandudno.org/.

Fe gewch chi fwy o wybodaeth am brosiect ‘Shape My Town’ a’r artistiaid a fydd yn cymryd rhan mewn preswylfeydd yn y dref yn www.cultureactionllandudno.co.uk/portfolio-posts/siapio-fy-nhref.

This post is also available in: English

Related Posts